226 مورد یافت شد

فاطمه جنانی

 57
57.20% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-کیلومتر4جاده خرم آباد ، بروجرد - مجتمع دانشگاهی پردیس - دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد

پروین آستی

 57
42.80% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-کیلومتر4جاده خرم آباد ، بروجرد - مجتمع دانشگاهی پردیس - دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد

شیرین مرادی

 57
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-میدان تختی - خیابان خیام غربی - درمانگاه شهید امیری - کلینیک کاردرمانی شیرین مرادی

دکتر فضل الله پورنجاری

 57
48.40% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-بلوار پیروزی - بیمارستان فوق تخصصی شفا خرم آباد

دکتر حبیب معظمی گودرزی

 56
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-میدان آزادی - بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

دکتر محمدعلی زرین قلم

 56
55.40% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-میدان آزادی - بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

دکتر بابک هادیان

 56
44.80% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-میدان آزادی - بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

دکتر عباس آزادی

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-میدان آزادی - بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

دکتر سید محمد آقاجان پور میر

 55
50.60% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-میدان آزادی - بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

دکتر منصوره منصوری

 55
52.40% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-بلوار پیروزی - بیمارستان فوق تخصصی شفا خرم آباد

دکتر ابراهیم فلاحی

 55
47.00% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-گلدشت شرقی - جنب بیمارستان تامین اجتماعی - دانشکده بهداشت و تغذیه

دکتر حمیدرضا اسدی

 55
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-میدان آزادی - بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

زهرا درویشی

 55
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-سه راه مطهری - درمانگاه خیریه صدیق

دکتر عبدالرضا ماه رویی

 55
48.60% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-میدان آزادی - بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

معصومه عمویی

 54
41.60% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-سه راه مطهری - درمانگاه خیریه صدیق

دکتر پریسا خسروی

 54
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-کمالوند - کیلومتر 4 جاده خرم آباد بروجرد - دانشکده پزشکی

دکتر فریبا طرهانی

 54
57.60% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-میدان آزادی - بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

بهنام اسماعیلی

 54
40.00% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-ابتدای شهدای شرقی جنب رادیولوژی بوعلی - طبقه فوقانی بانک ملی - مرکز تخصصی شنوایی و سمعک پرتو

دکتر صالح آزادبخت

 54
60.00% رضایت کامل کاربران HD Index


خرم آباد-میدان آزادی - بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد