مراكز درماني

ایجاد صفحه اختصاصی

ما در هنر درمان این امکان را فراهم می کنیم تا بتوانید از طریق صفحات شخصی، خود را در شبکه اینترنت که در حال حاضر موثرترین ابزار انتقال اطلاعات می‌باشد به همه معرفی نمایید. شما می توانید در هر زمان که بخواهید به اطلاعات بیماران گذشته و خدمات قابل ارائه خود و هم چنين مشخصات امكانات و بخش هاي خدماتي خود بپردازيد و مراجعين را از مزيت هاي رقابتي خود آگاه نماييد.

درمان پلاس

اينك مراكز درماني پيشرو دريافته اند كه براي حفـظ بقـا و پيشرفت بايستي علاوه بر سنجه هاي مالي، سـنجه هـاي غيـر مـالي  مهمي را پيگيري نمايند. از بين روش هاي مختلفي كه تا كنون در جهت ارزيابي و هدايت بيمارستان ها و مراكز درماني مطـرح شـده انـد، مدل كارت امتيازي متوازن با نگـاه پيـاده سـازي اسـتراتژي در عمـل، تنهـا روشـي اسـت كـه اثرگـذاري تمامي عوامل مرتبط با سازمان نشان مي دهد.

با توجه بـه اهميـت نقـش مراكـز بهداشـتي-درمـاني در تـامين سلامت انسانها، بسياري از ارائه دهندگان خدمت در اين حوزه در راستاي دستيابي به اهـداف و ماموريـتهـاي خـود، سيـستم ارزيابي عملكرد چند بعدي را پذيرفته اند و بـا توجـه بـه اينكـه كارت هاي امتيازي متوازن (Bsc) داراي چنين رويكردي در ارزيابي عملكرد است، استفاده از اين تكنيك در كشور هاي مختلف از جمله آمريكا وكانـادا رايـج گرديده است.

ما در هنر درمان كمك مي كنيم تا بهبود اعتمادسازي، رضايتمندي و نهايتا برندسازي بيمارستان و مراكز درماني را در پي داشته و در واقع به بيماران و مراجعين بيش از درمان صرف (درمان پلاس) را ارائه نماييم.

توانمندسازی کارکنان

فقدان دانش و مهارت نه تنها در میان پزشکان، بلکه در کارکنان حوزه سلامت نیز عامل نارضایتی و شکایت از سیستم بهداشت و درمان است. در حوزه ی توانمند سازی کارکنان نیز برآنیم تا با آموزش های نوین این خلاء را پرنمائیم.  ارائه اصول نوین خدمات رسانی در حوزه سلامت می تواند در ارتقاء توانمندی های شما و در ادامه نیز در افزایش رضایت مخاطب گامی موثر بردارد تا کیفیتی مطابق با خواست مخاطب در اختیارش قرار گیرد. امید است با فراهم کردن این آموزش ها گامی در جهت ارتقاء حقوق شهروندی برداریم. درآموزش علوم پزشکی و رشته های پیرا پزشکی وظیفه آموزش تعداد زیادی ازمهارتهای عملی و ارتباطی درکنارحیطه های دانشی و نظری آن هم به تعداد یزیادی دانشجو برعهده دانشگاهها قراردارد.  با درنظر گرفتن این مساله و باتوجه به سرعت رشد تکنولوژی آموزشی و افزایش اهمیت ارزشهای مطرحدراخلاق پزشکی درتمامی دنیا، ضرورت و اهمیت مراكز آموزشي توسعه مهارت هاي ارتباطي به كاركنان حوزه سلامت را بیش از پیش نمايان می نماید. 
اين آموزش ها در سه دسته كلي قرار مي گيرند:
- آموزش ارتباط پزشک و بیمار
- آموزش ارتباط پزشک و همکاران و کارکنان
- آموزش مهارتهای آموزش به بیمار


هم چنين ظرفیت های موجود شامل موارد زير مي باشند:
- پیش بینی وجود سالن کامپیوتر با تجهیزات کامل
- تجهیز مرکز به سیستم دوربین مداربسته
- تعامل مرکز با گروههای مختلف آموزشی
انواع کاربری در زمینه تولید مواد کمک آموزشی
- تهیه نرم افزارهای آموزشی
- تهیه جزوات و گایدلاین های آموزشی
- تهیه فیلم ها ، عکسها و اسلایدهای آموزشی