آموزش بیماران

مقالات پیشنهادی


Hgb

Hgb

در برگه هاي آزمايش مختلف ممكن است به صورت هاي مختلف Hg، HGB، يا Hgb نوشته شود. همه اينها مخفف كلمه هموگلوبين، يكي از عناصر اصلي تشكيل دهنده گلبول قرمز است.

WBC

WBC

اندازه گيري مقدار گلبولهاي سفيد خون يكي از روشهاي اصلي تعيين وجود عفونت در بدن است چون اين سلولها كه جزو سيستم دفاعي بدن هستند در شرايط بيماريهاي عفوني و غيرعفوني واكنشهاي مختلفي از خود نشان ميدهند.

HCT

HCT

هماتوكريت يا HCT هم يكي از مقادير اندازه گيري گلبول قرمز است. به طور كلي »هم« به معني آهن است و هر جا در هر كلمه اي آمد حتما آن كلمه ارتباطي با گلبول قرمز دارد.

RBC

RBC

RBC مخفف كلمه سلول قرمز خون است. اين سلول هاي قرمز يا همان گلبولهاي قرمز، در واقع اصلي ترين قسمت خون و عامل رنگ قرمز آن هستند. خود اين رنگ قرمز به دليل وجود ماده اي به نام هموگلوبين است كه كمك ميكند گلبول قرمز، اصليترين وظيفه خود يعني حمل و نقل اكسيژن و دي اكسيدكربن را انجام دهد.

آزمایشات ضروری برای گروه های سنی مختلف

آزمایشات ضروری برای گروه های سنی مختلف

آزمایشگاه نقش مهمی در تشخیص، درمان، پیشگیری و پیگیری بيماري ها دارد.با این رشته پزشکی که به صورت غیرتهاجی و یا مقدارکم خون و یا دیگرمایعات بدن می توان به اطلاعات با ارزشی پی برده شود.شیوع بیماریها در سنین مختلف متفاوت می باشد.لزوماً در هر گروه سنی آزمایشات و بررسی بالینی شایع مربوط به آن مورد توجه می باشد.