11 مورد یافت شد

بیمه آسماری

 73

بیمه آسماریبیمه تکمیلی درمانبه دلیل بالا رفتن هزینه های درمان بخصوص در بیماری های خاص، و به منظور حم...

بیمه توسعه

 66

بیمه توسعهبیمه مازاد درمان گروهیبيمه هاي درمان بيمه توسعه، براي سازمان ها و تشكيلات خصوصي و دولتي صا...

بیمه نوین

 63

بیمه نوینبیمه مازاد درمان گروهیجبران هزینه های بیمارستانی و عمل های جراحی و هزینه های پاراکلینیکی بی...

بیمه تجارت نو

 62

بیمه تجارت نوبیمه درمان تکمیلی گروهیپرداخت هزینه های ناشی از درمان بیماری ها به یکی از مهمترین دغدغه...

بیمه سینا

 57

بیمه سینابیمه درمانی گروهیموضوع بیمه: جبران بخشی از هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری...

بیمه میهن

 57

بیمه میهنبیمه درمان گروهی:شرکت های بیمه به منظور جبران هزینه های تامین نشده توسط بیمه گر اول(بیمه تا...

بیمه حکمت

 52

بیمه حکمتبیمه درمان تکمیلی گروهیشرکت بیمه حکمت جهت بهره مندی هرچه بیشتروبهتربیمه شدگان خودازمزایای ب...

بیمه آرمان

 43

بیمه آرمانبیمه درمان تکمیلی شما می توانید علاوه بربیمه درمانی دولتی( بیمه گران پایه) ازمزایای بیمه خ...

بیمه کوثر

 42

بیمه کوثربیمه درمان تکمیلیبیمه نامه درمان گروهی با جبران کلیه هزینه‌های درمان بیمارستانی و همچن...

بیمه کارآفرین

 28

بیمه کارآفرینبیمه درمان گروهیکارکنان هر مؤسسه ، اعم از مؤسسه بازرگانی تولیدی و خدماتی، طبق قانون بای...

بیمه سرمد

 22

بیمه سرمدبیمه درمان گروهیبیمه درمان قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در قبال دریافت حق بیمه، هزینه...