نحوه دریافت دراما

در هنر درمان، هرکس بتواند مشارکت بیشتری در امتیازدهی به درمانگران و مراکز درمانی خود داشته باشد، همچنین نظرات و تجربه های درمانی خود را بیشتر با سایرین در میان بگذارد و به طور کلی کاربر فعال تری باشد، در نتیجه سکه های درامای(Drama) طلایی و نقره ای بیشتری کسب کرده و می تواند آن ها را در بازارچه هنر درمان به محصولات با کیفیت تخفیف دار آموزشی-درمانی هنر درمان تبدیل نماید.

همچنین با مشارکت تان در قسمت امور خیریه بازارچه هنر درمان، این تبدیل سکه های دراما(Drama) می تواند به انجام انواعی از خدمات تشخیصی و درمانی با همت عالی منجر شوند.