آزمون شخصیت شناسی

مقالات پیشنهادی


تاثير شخصيت بر رفتار در محيط كاري

تاثير شخصيت بر رفتار در محيط كاري

مطابق با تعاریـف ارائـه شـده در منابـع مختلـف، خطا عبارت اسـت از انحـراف از شـرایط تعریـف شـده کـه سـبب کاهـش در دقـت و صحت انجـام کار مـي شـود. بـه طـور کلـی، خطـاي انسـاني فاصلـه بیـن تصـور ذهنـی انسـان از محیـط پیرامـون خـود و واقعیـت وجـودي جهـان اسـت. ایـن شـکاف بیـن واقعیـت عینـی و درک مـا سـبب بـروز خطـا در فراینـد کاري و تصمیـم گیـري مـا مـي شـود.

آزمون تحليل شخصيت و شغل مايرز – بريگز (MBTI)

آزمون تحليل شخصيت و شغل مايرز – بريگز (MBTI)

يافتن راه حلهاي خلاق و جديد براي مسائل پيچيده سازمانهاي امروز، هر روز دشوارتر ميشود. افراد و بخشهاي سازمانها ديگر به تنهايي قادر به حل مشكلات فرا رو نيستند. ضرورت تشكيل تيمها و كارگروهي در سازمانها، اهميت مطالعه بر روي مقوله كار تيمي را آشكار ميسازد.

آزمون منظم و منعطف ویژه تیم درمان

آزمون منظم و منعطف ویژه تیم درمان

همه ما در زمان انجام دادن کارهای شخصی خود یکسری اصولی داریم و تلاش میکنیم بر اساس روان خاصی آن کارها را انجام دهیم به عنوان مثال عده ای بیشتر تمایل دارند تا برای تمامی کارهای خود برنامه ریزی داشته باشند و در ضمن کارهای خود را بر اساس همان برنامه به خوبی پیش می برند ولی عده ای هم به برنامه ریزی علاقه ای ندارند و همواره کارهای خود را بر اساس تصمیمات لحظه ای انجام میدهند.

آزمون فکری و احساسی ویژه تیم درمان

آزمون فکری و احساسی ویژه تیم درمان

فکری بودن و احساسی بودن نیز یکی دیگر از ترجیحات شخصیتی ماست. البته قبل از هر گونه توضیحی ذکر این نکته ضروری است که هیچ کدام از دو ترجیح شخصیتی نسبت به یکدیگر برتری ندارند. بلکه هر کدام یک ویژگی هستند و مانند سایر ویژگی های ما می توانند در برخی شرایط موثر باشند و در برخی اوقات نیز مانع پیشرفت گردند.

آزمون درونگرایی و برونگرایی ویژه تیم درمان

آزمون درونگرایی و برونگرایی ویژه تیم درمان

درونگرا بودن و برونگرا بودن جزیی از شخصیت ما محسوب می شود به گونه ای که درونگرایی و برونگرایی در دوسوی یک طیف قرار دارند که ما نیز در این طیف قرار داریم. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که درونگرایی و برونگرایی مطلق وجود ندارد بلکه همه درصدی از این دو ترجیح شخصیتی را دارا می باشند.

آزمون حسی و شهودی ویژه تیم درمان

آزمون حسی و شهودی ویژه تیم درمان

به احتمال زیاد در اطرافیانتان(بیماران،همکاران،اعضای خانواده و …)افرادی را دیده‌اید که در زمان صحبت کردن سعی می‌کنند از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کلمات استفاده کنند. به این صورت که اگر یک سوال ساده از آن‌ها بپرسید برای پاسخ دادن از کلماتی استفاده می‌کنند که کمتر به صورت روزمره به کار می‌رود. یا اینکه امکان دارد خودتان جز همین دسته باشید