پزشک

مقالات پیشنهادی


حرفه ام يك هنر است

حرفه ام يك هنر است

مهارت های ارتباطی جزء لاينفك حرفه پزشكي محسوب مي شوند و البته با چالش هاي فراواني نيز مواجه هستند. بنابراين، يادگيري آنها مي تواند به كسب نتايج درماني بهتر منجر شود.

ارتباط پزشك و بيمار

ارتباط پزشك و بيمار

ارتباط خوب و سالم بين پزشک و بيمار سنگ زير بنای مراقبت‌های خوب پزشکی است. تحقيقات نشان می‌دهد، بيشتر تشخيص‌های پزشکی و تصميم‌های درمانی براساس اطلاعات به‌دست آمده از مصاحبه است و اساس مصاحبه پزشکی ارتباط است. توانايی برقرارکردن ارتباط يک مهارت اساسی انسان است و مانند بسياری از مهارت‌ها بعضی افراد استعداد ذاتی بيشتری برای برقراری ارتباط نسبت به بقيه دارند،اما مهارت‌ها می‌توانند و بايد پيشرفت کنند.امور پزشكی، مداخله مستقیم در حیطه شخصی افراد را موجب می شود؛ امری كه از لحاظ اخلاقی چندان پسندیده نیست.

ارتباط موثر با بيمار ١

ارتباط موثر با بيمار ١

ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ پزشک و ﺑﻴﻤﺎر در ﻗﻠﺐ ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺟﺎی دارد و ﻣﺤﻮر ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨـی و ﺳﻨﮓ زﻳﺮﺑﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮب پزشکی ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ نشان داده اﺳﺖ ﻛﻪ ۶۰-۸۰ درﺻﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ های پزشکی و درﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬـی از ﺗﺼﻤﻴﻢ های درﻣﺎﻧـی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ پزشکی اﻧﺠﺎم ﻣـی ﮔﻴﺮد. اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ پزشکی ﻛﻪ ﺧﻮد پایه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی پزشکی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـی آﻳﺪ، ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

اشتباه صبحگاهی پزشکان

اشتباه صبحگاهی پزشکان

یک پزشک برای حضور در مطب خود خصوصا در اول روز بسیار مهم است که مواردی را رعایت کند که رضایت بیمار را جلب کند و بیمار را از انتخاب خود مطمئن کند.

اشتباهات ارتباطي پزشكان

اشتباهات ارتباطي پزشكان

مطالعه‌ی منتشر شده در JAMA حاکی از آن است که اگر بیمار با پزشک ارتباط برقرار کند، به مراتب احتمال شکایت او از پزشک حتی در مواردی که در درمان اشتباهی کرده باشد، به مراتب کم‌تر است.

اصطلاحات جادویی که پزشک باید مورد استفاده قرار دهد !

اصطلاحات جادویی که پزشک باید مورد استفاده قرار دهد !

کوچکترین و ارزانترین هدیه ای که می توانیم به دیگران بدهیم لبخند است. کسی که به روی ما لبخند میزند بطور ناخودآگاه ما هم در جوابش لبخند میزنیم. پزشکی که خوشرو است و همیشه لبخند به لب دارد حس بهتری را به بیمار منتقل میکند تا یک پزشک عبوس و ترش رو! و اگر بیمار بخاطر انتظار در مطب به مدت طولانی، عصبانی است با جمله ای دل بیمار را به دست آورد و دلخوری اورا جبران کند.

پزشكان پركار

پزشكان پركار

طبق تحقیقاتی که بر بروی مغز انسانها انجام شده، نتیجه بدین صورت بوده است که بیخوابی، مغز را بسیار خسته کرده و باعث اختلالات ذهنی در افراد می گردد. برخی مشاغل هستند که شب بیداری های مکرر و بی خوابی های مداوم، مثل آتش نشانها، ماموران گشت انتظامی، پرستاران و پزشکان شیفت جزء برنامه کاری آنهاست. پرستاران، رزیدنت ها و پزشکان از جمله کسانی هستند که با مقوله کار زیاد و بیخوابی های زیاد و گاهی چند روزه آشنا هستند. حداکثر بی خوابی پزشکان در آمریکا ۱۶ ساعت محاسبه شده است. پروتکل جدید آموزش پزشکی در آمریکا، حداکثر فعالیت رزیدنت ها و پرستاران در مراکز پزشکی را ۱۶ ساعت اعلام کرده است. اما در ایران متاسفانه این رقم به ۳۶ ساعت رسیده است. این آمار نشان دهنده آن است که بسیاری از پرسنل پزشکی در ایران با مشکل پر کاری الزامی یا ساعت کاری زیاد مواجه هستند.

تبعيض بيماران توسط پزشك و منشي

تبعيض بيماران توسط پزشك و منشي

در دنیای پیرامون امروزه، بارها و بارها شاهد تبعیض هایی من جمله: تبعیض های نژادی، تبعیض های جنسیتی، تبعیض های مذهبی، تبعیض های سنی و… بوده ایم. تبعیض در کلمه یعنی تقسیم و جدا کردن بعضی را در بعضی، یا بعضی را به بعضی برتری بخشیدن. در کلام ساده تر یعنی نگاه و توجه ویژه به موردی خاص!

تعامل با بیمار و جامعه (Patient and public involvement)

تعامل با بیمار و جامعه (Patient and public involvement)

برنامه ریزی و ارائه مراقبت ها وخدمات درمانی بیمار-محور مبتنی بر نظرات، نیازها و ترجیحات بیماران، مراقبان آنان و جامعه، نکته کلیدی سیستم های سلامت در کشورهای توسعه یافته و عنصر الزامی در بهبود و ارتقاء نظام درمانی و جلب اعتماد عمومی است. این خود موجب تناسب بیشتر و هزینه اثربخش بودن خدمات ارائه شده و در نهایت بهبود پیامدهای سلامت، کیفیت زندگی و رضایتمندی بیماران می شود. لذا، پذیرفتن بیمار بعنوان شریک سیستمهای درمانی و تعمیم فرهنگ استقبال و انعطاف نسبت به نظرات و انتقادهای بیماران در سطح بیمارستانها اهرم رشد بیمارستانهای تعالی جو بوده و در سطح ملی در تدوین و تنظیم خط مشی ها، طرح ها و خدمات و سیاستگذاریهای کلان سلامت مؤثر است. مثالی در این زمینه، تغییرات رویکردی نظام خدمات سلامت در بعضی کشور های پیشرفته است.

چگونه پزشك جذاب و كاريزماتيكي شويم؟

چگونه پزشك جذاب و كاريزماتيكي شويم؟

بسیاری از پزشکان جذاب نیستند، آنها فراموش کرده اند، یک پزشک موفق، کسی است که علاوه بر جاذبه های فردی، تخصص و مهارت لازم را داشته باشد. پزشک جذاب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟